Voorbeeldbrief ingebrekestelling

Voorbeeldbrief ingebrekestelling. Schrijf een nette en correcte ingebrekestelling aan degene die niet aan zijn of haar afspraken voldaan heeft. Download voorbeeld ingebrekestelling.

Voorbeeldbrief ingebrekestelling

Ondernemers en particulieren sluiten vaak een overeenkomst tot koop van een dienst of product. Het gebeurt helaas ook regelmatig dat het betreffende product of de dienst niet volgens de afspraken aan u wordt geleverd, of zelfs helemaal niet wordt geleverd. Het is dan nodig om de andere partij een zogenaamde ingebrekestelling te sturen. In de ingebrekestelling geeft u de leverancier nog een laatste kans om de afspraken alsnog na te komen.

De ingebrekestelling is een aanmaning, waarin u duidelijk aangeeft binnen welke (redelijke) termijn de schuldenaar zijn verplichten nog kan voldoen. De brief verstuurt u wanneer de afspraken niet zijn nagekomen.

In een ingebrekestelling brief meldt u:

  • Wat er precies is afgesproken. Probeer zo duidelijk mogelijk te zijn en voeg indien mogelijk bewijs toe
  • Wat er niet is nagekomen en welk deel van de afspraak niet is nagekomen (dat kan een geheel, maar ook een deel zijn)
  • De tijd die de tegenpartij van u krijgt om alsnog aan zijn of haar verplichtingen te voldoen. Stel een datum die redelijk en haalbaar is.

Ingebrekestelling aangetekend versturen

Als u de ingebrekestelling aangetekend verstuurd weet u zeker dat de brief ontvangen is. Zo heeft u meteen bewijs dat de brief aangekomen is en de tegenpartij de mogelijkheid heeft gehad om uw ingebrekestelling te lezen.

Download gratis voorbeeldbrief ingebrekestelling

Liever de voorbeeldbrief ingebrekestelling downloaden?Download de voorbeeldbrief ingebrekestelling in PDF-formaat, die u vervolgens gemakkelijk zelf kunt kopiëren en aanpassen in een tekstverwerker op uw computer.

Voorbeeld ingebrekestelling

[Uw naam]
[Straatnaam en huisnummer]
[Postcode] [Woonplaats]

[Naam schuldenaar/bedrijf]
[Ter attentie van:][Naam]
[Adres]
[Postcode/Postbus][Plaats]

Betreft: Ingebrekestelling

[Plaats], [Datum]

Geachte heer, mevrouw [Naam]

Op [Datum] zijn wij overeengekomen dat u mij zou leveren: [Omschrijf het product en/of dienst(en)].

Tot mijn spijt is bovenstaande tot op heden [niet (volledig) geleverd is/ niet voldoet aan hetgeen ik redelijkerwijs had mogen verwachten.

[Licht toe wat niet of niet goed is geleverd]

Middels deze ingebrekestelling stel ik u in de gelegenheid om binnen [….] dagen na dagtekening van deze brief het genoemde product [of gebrek/dienst] [te leveren/te herstellen]

Indien en voor zover u niet binnen de gestelde termijn aan mijn verzoek voldoet, verkeert u jegens mij in verzuim en stel ik u aansprakelijk voor de door mij geleden en nog te lijden schade.

In het vertrouwen dat u het zover niet zult laten komen,

Hoogachtend,

(Handtekening)

[Uw Naam]

Geef de schuldenaar een redelijke termijn om de afspraak alsnog na te komen

Als reactie op uw ingebrekestelling uitblijft

Hoort u niets na het verzenden van uw ingebrekestelling? Controleer dan of uw brief daadwerkelijk is aangekomen. Als dat het geval is en het probleem is niet naar tevredenheid is opgelost, kunt u een gerechtelijke procedure starten.