Voorbeeldbrief bezwaar WOZ-waarde

Succesvol in bezwaar tegen een te hoge WOZ waarde met het voorbeeld bezwaar WOZ waarde.

WOZ waarde woning

U heeft de jaarlijkse WOZ-waarde brief gekregen en bent het hier niet mee eens. Een hoge WOZ-waarde betekent immers meer gemeentelijke belastingen betalen, doordat veel belastingen berekend worden op basis van een percentage van de WOZ waarde van uw woning. Dit voorbeeld bezwaar WOZ-waarde maakt daarom bezwaar tegen een te hoge WOZ-waarde. 

Wilt u juist een hogere WOZ-waarde? Bijvoorbeeld omdat u uw huis te koop heeft staan en kopers niet bereid zijn meer dan de WOZ-waarde te betalen? Maak dan gebruik van het voorbeeld bezwaar te lage WOZ-waarde.

Bezwaar tegen te hoge WOZ-waarde

Bezwaar maken tegen een te hoge WOZ doet u nadat u in januari of februari van uw gemeente per post een WOZ-beschikking heeft ontvangen. In de WOZ-beschikking vindt u de WOZ-waarde van uw woning, zoals deze door de gemeente is vastgesteld. Belangrijk om te weten is dat de WOZ-waarde van uw woning de geschatte marktwaarde op de waardepeildatum is. De WOZ-waarde die u in het begin van het jaar ontvangt, heeft betrekking op de waarde van een jaar geleden, op 1 januari. Als het afgelopen jaar de huizenprijzen sterk zijn gestegen, dan ziet u deze dus eigenlijk pas twee jaar later terug in de WOZ-waarde.

De waarde van uw woning heeft de gemeente gebaseerd op de ligging, oppervlakte, inhoud en de waarde van de woningen in de directe omgeving van uw woning. Het gaat dus vaak om een schatting en niet om een zorgvuldige taxatie. Bezwaar maken op een te hoge WOZ waarde kan daarom vaak succesvol gebeuren. U weet immers precies welke factoren uw huis juist in waarde hebben doen stijgen, of dalen.

Redenen die uw WOZ-waarde verlagen

Het meest kansrijke bezwaar tegen een te hoge WOZ-waarde is gebaseerd op schending van het gelijkheidsbeginsel. Als twee vrijwel dezelfde huizen in een buurt een duidelijk verschillende WOZ-waarde hebben gekregen is dat het geval. Het is belangrijk om drie vergelijkbare huizen te vinden om uw zaak te verdedigen. De WOZ-waarde van alle woningen in Nederland zijn openbaar en te vinden via het Kadaster of het WOZ-waardeloket waarin de waarde van elke woning in Nederland terug te vinden is.

Andere goede argumenten voor een te hoge WOZ-waarde zijn:

  • Fouten in het perceeloppervlak (m2)
  • Fouten in het woonoppervlak (m2)
  • Fouten in de inhoud van uw woning (m3)
  • De aankoopprijs van uw woning was lager dan de WOZ-waarde
  • De gemeente heeft geen rekening gehouden met een ongunstige ligging of andere bijzondere omstandigheid

Hoe bewaar maken tegen te hoge WOZ?

Om succesvol bezwaar te maken tegen een te hoge WOZ, is het belangrijk om in uw brief aan te geven dat u gehoord wilt worden, uw argumenten te geven en dat u vraagt om vergoeding van mogelijke proceskosten die u heeft gemaakt. Om een te hoge WOZ-waarde lager te krijgen heeft u sterke argumenten nodig, een lagere WOZ-waarde heeft immers lagere inkomsten voor de betreffende gemeente tot gevolg. Als uw gemeente het mogelijk heeft gemaakt om digitaal bezwaar te maken, is de onderstaande voorbeeldbrief te hoge WOZ bruikbaar.

Gaat het niet om een te hoge, maar juist om een te lage WOZ-waarde? Gebruik dan de voorbeeldbrief bezwaar te lage WOZ-waarde.

Download gratis voorbeeldbrief bezwaar te hoge WOZ-waarde

Liever de voorbeeldbrief bezwaar te hoge WOZ-waarde downloaden?


Download de voorbeeldbrief bezwaar te hoge WOZ waarde in PDF-formaat, die u vervolgens gemakkelijk zelf kunt kopiëren en aanpassen in een tekstverwerker op uw computer.

Voorbeeldbrief bezwaar te hoge WOZ-waarde

[Uw naam]
[Uw adres]
[Uw postcode en woonplaats]

[Plaats], [Datum]

Aan de gemeenteambtenaar belast met de wet WOZ in de gemeente [Betreffende gemeente]

Betreft: bezwaarschrift tegen beschikking [Nummer beschikking], gedateerd [Datum van de beschikking].

Geachte heer/mevrouw,

Hiermee maak ik formeel bezwaar tegen de door u op [Datum beschikking]
vastgestelde waarde van mijn woning per 1 januari [Jaar voorafgaand aan het huidige jaar]. Bijgevoegd vindt u een kopie van de betreffende beschikking.

De vastgestelde waarde bedraagt volgens de beschikking op 1 januari [Jaar voorafgaand aan het huidige jaar] € [Waarde volgens de beschikking]. Bij verkoop op of rond die datum zou mijn woning dat bedrag zeker niet waard zijn geweest.

Er zijn rond 1 januari [Jaar] een aantal woningen in de wijk verkocht voor bedragen tussen €[Waarde] en €[Waarde]. Bovendien wijkt mijn woning op een aantal punten af van de zaken die u noemt in het taxatierapport:

[Kies wat van toepassing is en vul zelf aan waar nodig]
– De woning is minder groot
– Het perceel is kleiner
– De woning heeft minder inhoud
– Het is een ander soort woning
– De woning heeft geen of een kleinere garage
– De staat van onderhoud is slechter
– Er is overlast van [Vul zelf aan]
– De wijk is minder geliefd geworden door [Vul zelf aan]

Gezien het bovenstaande ben ik daarom van mening dat de WOZ-waarde niet meer dan €[Waarde] zou moeten zijn. Ik verzoek u hierbij deze opnieuw vast te stellen. Tevens verzoek ik u om een vergoeding van de kosten, overeenkomstig artikel 7.15 van de Algemene Wet Bestuursrecht.

Indien u voornemens bent mijn bezwaar geheel of gedeeltelijk af te wijzen, wil ik graag gehoord worden.

Hoogachtend,

[Uw handtekening]

[Uw naam]
[Plaats van ondertekening], [Datum]

Stuur een kopie van de WOZ-beschikking waartegen u bezwaar maakt mee.

stuur uw bezwaar woz binnen 6 weken na dagtekening van de woz-brief naar uw gemeente.

Uw bezwaarschrift moet u binnen de op uw WOZ-beschikking vermelde termijn naar uw gemeente gestuurd worden. Gemeenten nemen een te laat verzonden bezwaar WOZ doorgaans niet in behandeling. De reactietermijn bedraagt meestal 6 weken. Heeft u uitstel nodig om uw motivatie te formuleren? Stuur dan een Pro forma bezwaar WOZ-beschikking. Hiermee geeft u aan dat u wel bezwaar wilt maken, maar dat u meer tijd nodig heeft. Gebruik de voorbeeldbrief Pro forma bezwaar WOZ beschikking.

Bezwaar te hoge WOZ afgewezen?

Als uw bezwaar WOZ door de betreffende gemeente afgewezen wordt, heeft u de mogelijkheid om hoger beroep aan te tekenen bij de rechtbank. Als u overtuigd bent van uw gelijk en zich onrechtmatig behandeld voelt, is dit een goede optie. U moet dan een beroepschrift WOZ indienen. Ook hiervoor is een voorbeeldbrief beroepschrift WOZ beschikbaar.

Meer tijd nodig om uw beroep te onderbouwen? Stuur dan een Pro-forma beroepschrift. Pro forma betekent dat u aangeeft in beroep te willen gaan, maar uitstel nodig heeft voor de onderbouwing. Gebruik hiervoor de voorbeeldbrief Pro forma WOZ-beroepschrift.