Voorbeeld arbeidsovereenkomst bepaalde tijd

Voorbeeld arbeidsovereenkomst bepaalde tijd

Met een goed voorbeeld arbeidsovereenkomst bepaalde tijd is het aannemen van een nieuwe medewerker een stuk eenvoudiger. Het opstellen van een juridisch correct, rechtsgeldig en degelijk arbeidscontract is voor veel bedrijven namelijk best een uitdaging. Toch hoeft het opstellen van een nieuwe arbeidsovereenkomst bepaalde tijd van een nieuwe collega met een tijdelijk arbeidscontract helemaal niet zo lastig te zijn. U hoeft het contract namelijk niet zelf te schrijven. Daarvoor is het voorbeeld op deze pagina prima geschikt.

Welke onderdelen bevat een arbeidsovereenkomst bepaalde tijd? Welke zaken moeten vermeld worden en hoe zorgt u ervoor dat u niet ‘vast’ zit aan een medewerker nadat de looptijd van het tijdelijke arbeidscontract verstreken is? In het voorbeeld zijn alle voorkomende zaken afgedekt en de verplichte onderwerpen besproken, zoals de duur van het contract, werktijden, salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden en een eventuele proeftijd . Dit voorbeeld voldoet voor de meeste werkgevers en dient als een raamwerk voor een tijdelijk arbeidscontract dat is toegespitst op de persoonlijke situatie van uw medewerker en de wensen van het bedrijf. Download het voorbeeld en pas het eenvoudig naar uw eigen situatie aan.

Download gratis voorbeeld arbeidsovereenkomst bepaalde tijd

Een duidelijk voorbeeld arbeidsovereenkomst bepaalde tijd downloaden?


Download voorbeeld arbeidsovereenkomst bepaalde tijd in Word of pdf-formaat, die u vervolgens gemakkelijk zelf kunt kopiëren en aanpassen in een tekstverwerker op uw computer.

Voorbeeld arbeidsovereenkomst bepaalde tijd

Het voorbeeld tijdelijke arbeidsovereenkomst hieronder toont een mogelijke opmaak van een arbeidscontract en biedt een leidraad voor het opstellen van een exemplaar voor een van uw medewerkers. Het is uiteraard nog wel nodig om het contract aan te vullen met de bedrijfsgegevens, persoonlijke gegevens van de medewerker en een keuze te maken uit de verschillende opties.

Het opstellen van een tijdelijk arbeidscontract kan een hele uitdaging zijn. Hieronder staan alle onderdelen die normaal gesproken minimaal onderdeel zijn van een tijdelijk arbeidscontract. Uiteraard mag u naar believen aanvullingen doen.

Model arbeidsovereenkomst bepaalde tijd

De opbouw van een tijdelijk arbeidscontract bestaat in essentie uit:

 1. Gegevens werkgever
 2. Gegevens werknemer
 3. Gegevens tijdelijke arbeidsovereenkomst
 4. Proeftijd
 5. Werktijden en plaats werkzaamheden
 6. Loon en vakantietoeslag
 7. Vakantiedagen
 8. Pensioen
 9. Tussentijdse opzegging arbeidsovereenkomst
 10. Geheimhouding
 11. Overige afspraken
 12. Ondertekening

1. Gegevens werkgever

In het eerste onderdeel vermeldt u uw gegevens.

De werkgever wordt vertegenwoordigd door:
Naam: [Uw bedrijfsnaam]
Adres: [Uw bedrijfsadres] [Postcode en plaats]

De werkgever wordt vertegenwoordigd door:
[Naam vertegenwoordiger / directeur]

Hierna te noemen de werkgever.

1. 2 Gegevens werknemer

Naam: [Volledige naam werknemer]
Adres: [Adres] [Postcode en plaats]
Geboortedatum: [Geboortedatum]
Burgerservicenummer: [BSN van werknemer]

Hierna te noemen de werknemer.

Werkgever en werknemer komen het volgende overeen:

3. Gegevens arbeidsovereenkomst

De werknemer treedt op [Datum] bij werkgever in dienst op basis van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd in de functie van [Naam functie]

[Kies hieronder de optie die van toepassing is]
De arbeidsovereenkomst wordt aangegaan voor de duur van [aantal maanden] en eindigt van rechtswege.
De arbeidsovereenkomst wordt aangegaan voor de periode van [Datum] tot [Datum] en eindigt van rechtswege.

[Kies hieronder de optie die van toepassing is]
Op de arbeidsovereenkomst is geen collectieve arbeidsovereenkomst (cao) van toepassing.
Op de arbeidsovereenkomst is de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) [Uw CAO] van toepassing. De werknemer ontvangt bij indiensttreding een exemplaar van de cao.

4 Proeftijd

[Kies hieronder de optie die van toepassing is]
Er is geen proeftijd.
Er geldt een proeftijd van [Aantal maanden], te rekenen vanaf het moment van indiensttreding. Tijdens de proeftijd kan de arbeidsovereenkomst direct worden beëindigd door werkgever of werknemer.

5. Werktijden en plaats werkzaamheden

De werknemer werkt [fulltime / parttime] voor [Aantal uren] uur per week. De werknemer werkt [Welke werkdagen / uren]. De werkzaamheden worden gewoonlijk verricht op [Locatie].

6. Loon en vakantietoeslag

Het loon bedraagt [€ brutoloon] bruto per [Periode]. Het loon wordt telkens voor het einde van de loonbetalingsperiode uitbetaald. De vakantietoeslag bedraagt 8% van het bruto jaarloon. Dit wordt naar evenredigheid van de duur van de arbeidsovereenkomst opgebouwd. De vakantietoeslag wordt uitbetaald in de maand [Maand] . De werkgever verstrekt per loonbetalingsperiode een loonstrook.

7. vakantiedagen

Werknemer heeft per jaar recht op [Aantal] vakantiedagen ([Aantal] uren) met behoud van loon. Deze worden naar evenredigheid van de duur en de omvang van de arbeidsovereenkomst opgebouwd.

8. Pensioen

[Kies hieronder de optie die van toepassing is]
Er is geen verplichte pensioenregeling.
Werknemer valt onder de verplichte pensioenregeling van [Naam regeling] . Werkgever informeert werknemer over de inhoud en de toetredingsvoorwaarden van het pensioen.
Werkgever en werknemer spreken een vrijwillige pensioenregeling af [Omschrijven].

9. Tussentijdse opzegging arbeidsovereenkomst

[Kies hieronder de optie die van toepassing is]
Werkgever en werknemer kunnen de arbeidsovereenkomst niet tussentijds opzeggen.
Werkgever en werknemer kunnen de arbeidsovereenkomst tussentijds opzeggen met inachtneming van de wettelijke opzegtermijn. De opzegging gebeurt tegen het einde van de maand.

10. Geheimhouding

De werknemer is verplicht tot geheimhouding van alle gegevens over het bedrijf, de bedrijfsvoering en klanten van de werkgever waarvan hij weet of redelijkerwijze kan vermoeden dat deze vertrouwelijk zijn. Deze verplichting geldt ook na beëindiging van de arbeidsovereenkomst.

11. Overige afspraken

Leg hier de overige afspraken vast. U kunt daarbij denken aan een reis- en/of onkostenvergoeding, leaseauto, concurrentie- en of relatiebeding, ziekmelden, verzekeringen, etc.

12. Ondertekening

Deze arbeidsovereenkomst is in tweevoud opgemaakt.

Plaats: [Plaats]
Datum: [Datum]
Handtekening werkgever:

Plaats: [Plaats]
Datum: [Datum]
Handtekening werknemer

De proeftijd bedraagt maximaal 1 maand bij een contractduur van meer dan 6 maanden. bij een contract van 6 maanden is een proeftijd niet toegestaan.

Rest ons u nog veel succes te wensen met uw nieuwe medewerker!